Twitter Linked In

Disclaimer

Privacyverklaring
Als u besluit uw gegevens naar Solidstep te zenden, geeft u Solidstep daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van uw vacature. Solidstep gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel werk te vinden of een vacature te vervullen.
Copyright
Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software is eigendom van Solidstep of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solidstep te Enschede (Nederland).
De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Solidstep niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.
Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.